Lelkivilágunk lakói

Égitestek a X. házban (a feladat-energia háza)

Nap: Legfontosabb törekvése az, hogy megtalálja életcélját, hivatását, és érvényesüljön a külvilágban. Hamar kilép a szűkebb környezetéből, és kialakítja a saját életét. Hivatásában egyre feljebb törekszik, mert teljesítménykényszer hajtja. Karizmatikus és felelősségteljes (hacsak a Nap jegye vagy valamely fényszöge nem csorbítja ezt). Törtető karrieristává válhat, túlzottan beszabályozza mások életét. Mindennapi életében is felelősségteljes, otthon is főnökösködhet. Az anyja meghatározó hatást gyakorol rá. Ebben az esetben az életcél beteljesítésének módja azonos magával az életfeladattal. A figyelemnek tehát erre kell irányulnia.

Hold: Ösztönösen, különösebb megerőltetés nélkül is külső elismerést szerez. Megbecsülésnek örvendő közszereplő lehet, akit kedvelnek a munkatársai. Kiváltképp csoportmunkában és annak irányításában tehetséges. Érzelmeivel, intuíciójával is részt vesz hivatásában. Sokoldalú, gyakran nem tud dönteni egyetlen szakma mellett sem, vagy ingadozó eredménnyel munkálkodik. Hangulatai befolyásolhatják, ezért a felelősséggel könnyelműen bánik. Jobb beosztottnak, mint vezetőnek.

Merkúr: Kiemelkedően sokoldalú, mindenhez ért legalább egy kicsit. Vibráló intellektusa sok szakmára alkalmassá teheti, de éppen ez okozhat gondot a pályaválasztásban. Előfordulhat, hogy egész életében keresi a hivatását, vagy többféle munkát is végez egyszerre. Nagy tehetsége van a szervezéshez, a nyelvekhez és a tanácsadáshoz. Folyton továbbképzi magát. Szívesen dolgozik csoportban vagy közönség előtt, de írással is elismerést szerezhet. Szétszórtsága miatt olykor felelőtlennek tűnik.

Vénusz: Érzelmi kiteljesedést keres a munkájában, és mindig másokkal együtt akar dolgozni. Fontos számára, hogy a hivatása jó egzisztenciát is teremtsen, és ez ne járjon túl sok kényelmetlenséggel. Igyekszik harmóniát kialakítani a munkahelyén. Művészi érzékét gyakran beviszi szakmájába, kreatív és jótékony lélek. Báját és közkedveltségét alkalomadtán szívesen felhasználja, ezzel igyekszik előnyt szerezni. Vezetővé választhatják népszerűsége miatt, de gondjai lehetnek a felelősséggel.

Mars: Makacs kitartással dolgozik szakmai előmenetelén, ezért semmilyen küzdelemtől vagy konfliktustól nem riad vissza. Eltökélten munkálkodik kitűzött céljai elérésén, a siker eléréséért még ellenségeket is hajlandó szerezni. Nincs türelme a lassan dolgozókhoz, és azt is irányítani akarja, aki/ami nem tartozik a hatáskörébe. Veszekedős, sőt, agresszív lehet a munkatársaival, feszült, zsarnoki hajlamú főnökké válhat. Mindenkit alárendelhet a cég érdekeinek és a hatékonyságnak.

Jupiter: Nagy esélye van a sikerre és a széles körű elismerésre a karrierjében. Képes teljesen azonosulni a hivatásában betöltött szerepével. Joviális, közkedvelt főnök és munkatárs, könnyedén teremt jó kapcsolatokat maga és a cég számára is. Bizalmat sugároz, motiválja a környezetét, lelkesítően adja elő céljait. Képes mindent tágabb összefüggésekben látni és láttatni. Drámai fellépésű, fellengzős. A saját hibáit általában nem veszi észre, vagy még azokat is vonzónak találja. A terveivel sokszor túllő a célon. Lusta és nem gyakorlatias.

Szaturnusz: Nehezen boldogulhat a hivatás terén, de mereven ragaszkodik a rábízott feladatokhoz. Először nem találja a célokat, aztán egyik munkahely sem felel meg neki. Nem bízik képességeiben, nem mer vállalkozni, és kilépni a megszokott keretek közül. Nem látja a saját életcélját. Előfordulhat, hogy mások dolgoznak helyette vagy eltartják. Ha mégis vezető pozícióba kerül, nagyon racionális, felelősségteljes és megbízható főnök, de túl rugalmatlan és szigorú. Ha mégis beleveti magát hivatásába, a magánélete kiüresedhet. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: az élethivatás felelőtlen kezelése, visszaélés a hatalmi pozícióval, a kapott tálentumok elfecsérlése, az anyával kapcsolatos bűn.)

Uránusz: Tipikus szabadúszó, szabadfoglalkozású. Eredeti, független szellem, különleges képességekkel, és kiemelkedő tehetséggel. Eredeti úton valósítja meg önmagát. Gyakran valami úttörő jellegű találmányon vagy vállalkozáson dolgozik. Az egész környezetét meg akarja változtatni. Az izgalmas pályák vonzzák, ahol kiemelkedhet, és megvalósíthatja különleges elképzeléseit. Lobbanékonysága felrúghatja terveit, így örökösen új feladatok után kell néznie. Türelmetlen, és feszültségeit nehezen tudja levezetni. A hivatali kötöttségek és életfeladat beteljesítése közben találhatja meg belső szabadságát.

Neptunusz: Intuitívan talál rá a hivatására, vagy inkább az talál őrá. Remekül megérzi, mire van szüksége az embereknek, miből lesz siker. Nem tolja előtérbe magát, és szívesen átengedi a dicsőséget másoknak, mert valójában fél a nyilvános megmérettetésektől. Pályafutása fordulatos, gyakran váltogathatja szakmáit, de sokszor csak egyszerűen sodródik az árral, így nem képes lecövekelni egyetlen munka mellett sem. Álmodozó hajlama megnehezítheti számára a munka hétköznapjait, hangulatingadozásai jelentősen befolyásolják teljesítményét. Kerüli a felelősséget. Számára a hivatás önfeláldozó, szeretetteli szolgálat révén valósítható meg.

Plútó: Hivatásában kifejezetten hataloméhes, karrierista. Tántoríthatatlanul küzd felfelé, még akkor is, ha sok megrendítő változás töri félbe pályafutását. Mindig képes átalakulni, és az új helyzetekhez alkalmazkodni. Hatalmával visszaélhet, sőt, bosszúvágyó hajlamait is kiélheti munkatársain. Fennáll a sötét üzletek és űzelmek lehetősége, mert az egyén hajlamos rá, hogy mindent egy lapra tegyen fel, viszont nem ismeri a félelmet. Hatalmas alkotó energiáit hivatásán keresztül mások támogató irányí-tására kell használnia.