Lelkivilágunk lakói

Égitestek a 9. házban (az elméleti energia háza)

Nap: Akkor érzi a kiteljesedést, ha a távlatok felé igyekezhet. Csak nagy vonalakban tud gondolkodni. Eszmék szerint él, folyton a világról, az igazságról és az emberekről alkot véleményeket. Rendkívüli elképzelései vannak, de általában ezek is megmaradnak az elmélet szintjén. Külső-belső utazásokkal tágítja világképét, és minden újdonságot beilleszt a saját szemléletébe. Élete végéig képzi magát, de gyakorlatiasságban könnyen alulmaradhat másokkal szemben. Úgy vélheti, hogy egyedül ő birtokolja az igazságot, mások a nyomába se érhetnek. A törvények és életfilozófiák tudatos vizsgálata és alakítása mozdítja elő az életfeladat beteljesítését.

Hold: Érzelmei mindig nagy célok és távlatok felé csalogatják, nehezen tud egy helyben maradni vagy a babérjain ülni. Kíváncsi a világra, minden benyomást magába akar szívni, és idealisztikus szemlélettel bölcselkedik róluk. Erős hit és bizalom vezérli. Erkölcsi meggyőződéseit kevés tapasztalat támasztja alá, így könnyen áldozatul eshet ál-vallásoknak, befolyásoló hatású önjelölt hittudósoknak. Ingadozó teljesítménnyel tanul, de törekszik a folyamatos továbbképzésre.

Merkúr: Filozofikus alkat, aki örökösen tanul és tanít másokat. Remek nyelvérzékkel rendelkezik, szívesen utazik. Számára a világ megismerése az élet egyik fő értelme. Idealista erkölcsi világszemléletébe igyekszik folyamatosan beleilleszteni az új felfedezéseket. Elképzelései sokszor színesebbek, mint az igazság. Nyughatatlan, de legtöbb célját sohasem valósítja meg, mivel sokszor felszínesen halmozza ismereteit, és nem hagy időt magának az elmélyülésre. A valódi meggyőződést gátolhatja görcsösen praktikus gondolkodása.

Vénusz: Magasztosan, optimistán, esztétikai beállítottsággal közeledik az élethez. Az érzések és a szerelem a nagy ideák és elméletek talaján fogannak Lelkesedése könnyen átragad másokra, szívesen ismerkednek vele az emberek. Folytonosan nagy távlatokról álmodozik, amiket általában nem ér el. Mindig elvágyódik szűkebb környezetéből, a messzeséget romantikusabbnak tartja. Üres frázisairól és túlzott idealizmusáról lehull a lepel, ha a valósággal találkozik. Szellemileg befolyásolható, vezethető.

Mars: Nem tud kihívások nélkül élni. Számára minden cél nagyon fontos és szent, akármilyen távoli. Hétköznapi kérdésekben is magasztosan, elvakultan tud harcolni. Roppant energiával tanul és képezi tovább magát. Kalandozó szelleme alkalomadtán úrrá lehet rajta, és ilyenkor a kockázatokat nem mérlegelve vághat neki a kihívásoknak vagy a nagyvilágnak. Ha nagyszabású terveit nem sikerül véghezvinnie, dühös és frusztrált. Észre kéne vennie, hogy tervei nem ésszerűek és nem elég jól kidolgozottak.

Jupiter: Ő a nagy bölcs, akinek folyton fejlődik a filozófiája. Maximálisan azonosul a világnézetével és az elméleteivel. Messianisztikus elképzelései vannak, a célok, amelyeket kitűz maga elé, az egész világ javát szolgálják. Veleszületetten hívő lélek, telis-tele tiszta és kifinomult - de túlzottan idealista - erkölcsi meggyőződésekkel. Sokoldalú és nyughatatlan, vágyódik a nagy utazásokra. Dogmatizmusra, szellemi felsőbbrendűsködésre hajlamos.

Szaturnusz: Szellemileg rendkívül gátolt lehet, csak a megszokott környezetében érzi jól magát. Általában sötét és pesszimista világnézetű, az embereket eredendően rosszindulatúnak érzi, és kiszolgáltatottan sodródik az élet törvényei között. Gyakran bonyolódik peres ügyekbe, pedig kifejezetten távol szeretné tartani magát ezektől. A legtöbb jelenséget és eseményt értelmetlennek titulálja, ezért elutasítja az új és idegen dolgokat. Feltűnően híján van az önbizalomnak és a kezdeményezőkészségnek. Pedig páratlan szívósságát és céltudatosságát pont a nagy célok eléréséhez kéne bevetnie. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: törvényszegés, erkölcsi szabályok áthágása, visszaélés ideológiákkal.)

Uránusz: Briliáns, eredeti elme lehet, aki különleges, formabontó nézeteket vall a világ természetéről. Bátran nekivág az ismeretlennek, minden síkon és minden értelemben. Szabad szellem, aki nem engedi magát világnézetében korlátozni. Temérdek szokatlan célt találhat ki. Mindig talpra esik. Különcködése, őrült elgondolásai eltávolíthatják a hétköznapi valóságtól és a többi embertől. Könnyen elmagányosodhat, akár szellemi, akár fizikai-lelki szinten. A külső törvényeket és normákat önként és szabadon kéne magára nézve éreznie.

Neptunusz: Álomszerű elképzeléseket dédelget a világról, valamiféle belső intuíció vezeti. Nincsenek konkrét céljai, és nem is tudná következetesen űzni őket. Vonzódik a misztikumhoz és a megváltozott, transz-szerű tudatállapotokhoz. Idealista filozófiái vannak, és gyakran kerül ihletett hangulatba, mert magától értetődően hívő lélek. Meghatározó, furcsa élményekben lehet része utazásai során. Hangsúlyosak életében az álmok, és gyakoriak a visszatérő álmai. Kreatív, de nem gyakorlatias, és fél attól, hogy délibáb-elméletei összeomlanak. Idealizmusát a szeretet szolgálatába kellene állítania ahhoz, hogy szép eszméit és a valóságot szinkronba hozza.

Plútó: A sors gyakran arra kényszerítheti, hogy átalakítsa addigi világnézetét, elfelejtse nagyratörő céljait, és újuljon meg teljes egészében. Valamilyen szélsőséges és abszolút életcélja van. Intenzíven keresi az élet értelmét, szélsőségekig is hajlandó elmenni a kutatásban. Hatalmat és kiszolgáltatottságot élhet meg a vallás vagy egyéb filozofikus eszmerendszerek terén. Utazásain mélyreható, megdöbbentő élmények eshetnek meg vele. Sokszor mások befolyásolása, irányítása a célja. Szélsőséges világnézetének korlátai segíthetik az újjászületéshez.