Lelkivilágunk lakói

Égitestek a 12. házban (a spirituális energia háza)

Nap: Legbelső lényét elzárja, keresi a magányt, vagy a sors kényszeríti a visszavonulásra. Kreatív energiái le vannak blokkolva, ezért sokszor vezetni kell, amíg nem találja meg saját belső vezető erejét. Kívülről látva az emberiséget, együttérzővé, segítőkésszé, sőt önfeláldozóvá válik. A hétköznapi élet racionális kérdéseiben nagyon nehezen boldogulhat. Ehhez még hozzájárul álmodozó, illúziókkal teli személyisége. Temérdek titkot őriz, és lélekben mindig egy másik világban jár. Életcéljának az elérését misztikus igazságok megtapasztalásán és az egységélmény megélésén keresztül segítheti elő.

Hold: Vágyódik a csendre, nyugalomra és magányra. Vonzzák a transzcendens tapasztalatok, az ima, a meditáció, és bármilyen mély lelki gyakorlat. Embertársai számára megfoghatatlan, rejtélyes. Ugyanakkor odaadó és önfeláldozó. Maga sincs tisztában érzelmeivel, maszk mögé rejti valódi, belső énjét. Kissé olyan, mint egy földönkívüli, aki nem érti meg az emberi érzéseket és vágyakat, és még kevesebb gyakorlati érzéke van. Elveszettségében mámort okozó szerekhez folyamodhat.

Merkúr: Belső konfliktusként élheti meg, hogy racionális gondolkodása szembekerül intuitív megérzéseivel. Vágyna a nyüzsgésre, de rendkívüli módon fárasztja, mert a lelke mélyén csendre vágyik. Szüksége van a visszavonultságra ahhoz, hogy tisztán tudjon gondolkodni. Kommunikációját átszínezik az illúziók és az álmok, valamint fejlett hatodik érzéke. Erős kapcsolata lehet a transzcendens dimenziókkal. Gondolatmenete mások számára sokszor követhetetlen - ébren álmodik, és álom közben is éber.

Vénusz: Félénk, visszahúzódó művészlélek. Az érzelmeiben él, és az élete minden területét átszínezi valamiféle spiritualitás. Rendkívül erős hite van, odaadó és önfeláldozó. Gyakran előfordul, hogy a szerelemben csak a rejtett imádatig jut el, mert gátlásos, és nem képes kifejezni érzelmeit. Nála az ábrándozás az átlagosnál veszélyesebb lehet, mert elhatalmasodhat rajta. Ha nem engedik álmodozni, különböző pótszerekben keresheti a megváltást. A pénzhez és a párkapcsolatokhoz is titkos úton juthat hozzá.

Mars: Sokat küzd mások megsegítéséért. Gyakran érzi úgy, hogy nem teljesülhet az akarata, ugyanis képtelen a saját érdekét képviselni. Visszafogott, zárkózott, nehezen nyílik meg, legfeljebb művészi alkotásokban vagy álnéven. Káros jegyállások vagy fényszögkapcsolatok esetén fokozott a függőségekre való hajlama. Erős belső feszültség jellemezheti, ami többnyire láthatatlan a külvilágnak. Ritkán jut el a cselekvésig, belső energiái el vannak temetve.

Jupiter: Szívesen, önszántából vonul vissza a magányba. Gazdagabbnak érzi magát a nyugalom, az elmélkedés, és a lelki gyakorlat hatására. Mély hittel és jó megérzésekkel áldották meg, ezért hamar megtalálja a dolgok rejtett értelmét. Leginkább a spiritualitással és a segítségnyújtással tud azonosulni, és ezt a Jupiter egyéb vonásaitól függően (jegy/fényszögek) fejezi ki. Elérheti a teljes önfeláldozást, esetleg kimagasló lelki vezető, bölcs vagy látó lehet.

Szaturnusz: Örökösen a magányt keresi, de önmaga elől is menekül. Ugyanúgy retteg az anyagi világtól, mint a fizikai síkon túli dimenzióktól. Hiányzik belőle a hit, az életbe vetett bizalom. Szeret egyedül lenni, ugyanakkor fél a magánytól. Talán egy betegség miatt kényszerül rá a magányra. Mindenképpen rá kell bukkannia a lelke mélyén őt vezető erőkre. Ha mások érdekében cselekszik, és a jótékonyságot nem kötelességnek tekinti, átlépheti a saját árnyékát. (Ellensúlyozandó karmikus vétek: az önfeláldozásra való képtelenség, misztikus szentségek meggyalázása, spirituális energiák ártalmas felhasználása, elmenekülés a valóságtól.)

Uránusz: Gyakran azért segít másokon, hogy ne kelljen önmagát felvállalnia, ne kelljen kiteljesednie normális emberi kapcsolataiban. Belemenekül az elzártságba, vagy mások szolgálatába. Elképzelhető, hogy gyerekkora óta mindenki önfeláldozást várt el tőle. Meglepő felfedezései, megérzései, esetleg álmai, látomásai lehetnek, amelyek kiszámíthatatlanná teszik. A mások szükségletein alapuló szolgálatban bontakozhat ki belső szabadsága.

Neptunusz: Spirituális téren otthon érzi magát, mert a magányban transzcendens tapasztalatokkal gazdagodik. Szelleme nyitva áll a tudattalan képei előtt, bár könnyen elveszhet az álmodozásban. Szokatlanul intuitív, nyitva van a harmadik szeme, és ritkán hagyja cserben. Bámulatos művészi adottságai lehetnek, de legalább olyan rátermett gondozó. Bár fél az egyedülléttől, hajlamos a valóságból való elmenekülésre és a szemfényvesztésre, ami lélekben szintén magányossá teszi. Önfeláldozó, de ha ehhez nincs elég ereje, könnyen áldozattá válik. A mindent befogadó szeretet és hit által központi erőforrás lehet a rászorulók számára.

Plútó: A tudatalatti mélységeiben jár, nemegyszer a halálhoz is közel kerül. Titokzatosan hallgatag, vagy szélsőségesen fejezi ki érzéseit és gondolatait. Sorscsapások kényszeríthetik a lelki fejlődésre, az örök átalakulásra. Kiszolgáltatott lehet a földöntúli erőknek, a saját tudattalanjának, vagy más embereknek. Belső, mély feszültségét nyugtatók és kábulatot okozó szerek segítségével próbálja csillapítani. Regenerációs ereje azonban kihúzhatja a legmélyebb gödörből is. A mélységkutatás határai a hit és az univerzális feloldódás irányába fordíthatják.