Lelkivilágunk lakói

Sztella személyiségének és sorsának elemzése

Miután megismerkedtünk az asztrológiai elemzés legfontosabb elemeivel és törvényszerűségeivel, tekintsük meg példahoroszkópunkat részletes összefüggéseiben. Ehhez először vázlatosan tekintsük át Sztella élettörténetét.

Sztella közvetlenül a II. világháború után született, az ország lábadozásának idején. Értelmiségi szülei ekkor elveszítették az állásukat, és nehezen kezdtek új életet. Ennek következtében mind az anyagi helyzetük, mind az édesanyja idegi állapota meglehetősen rossz volt. Az apja alkalmi munkákkal tartotta fenn a családot, sokat volt távol. Kényszerből ment bele egy kockázatos befektetésbe, ami majd-nem csődbe vitte a családot. Sztellát nem tervezték, születését nem szívesen vette a környezete. Azt akarták, hogy bizonyos szigorú szabályoknak megfelelően belesimuljon a hétköznapi életbe, de mélyebben nem foglalkoztak vele. A családot Sztella féltestvére segítette külföldről, aki az apja első házasságából származott, és akihez Sztella egész életében eltéphetetlen érzelmi szálakkal kötődött. Ennek ellenére Sztella nem végezhetett magasabb iskolákat, csak egy idegenvezetői tanfolyamot. Utazási irodáknál kezdett dolgozni, és különféle szervezési feladatokat látott el. Mivel sokszor felkarolta sérelmet elszenvedett ügyfeleit, egy idő után megérett benne a döntés, hogy munka mellett elvégzi a jogi egyetemet. A diploma megszerzése után többnyire cégek képviseletét látta el. Az egyetem elvégzése alatt férjhez ment, és egy kisfiút szült. Férje kevésbé volt ambiciózus, és nehezen viselte felesége önmegvalósító terveit. Végül több mint tízévi házasság után elváltak, és nem sokkal ezután Sztella új párt talált magának, egy jogászt. Ez a második házasság azonban túl nagy kihívás volt a számára; úgy érezte, hogy ehhez a feladathoz nem sikerült igazán felnőnie. Férje karakán és arrogáns természete rövidesen megrontotta a kapcsolatot, és az új házastárs Sztella előző házasságából származó kisfiának sem volt ideális nevelőapja. Többszöri szétköltözés után végül valósággal elmenekült ebből a házas-ságból, de lelki sebeit a mai napig őrzi. Egész életét végigkíséri az a nehéz feladat, hogy a saját öntörvényű szabályait és életvezetését kialakítsa. Ez a probléma gyerekkori önbizalomhiányából fakad. Mindig nehezen alkalmazkodott a külső elvárásokhoz, ám a saját törvényei kialakításához nem volt elég önbizalma.

Kezdjük Sztella Királyi Útjának (aszcendenstől az életfeladatot jelző MC-ig) elemzésével.

A szülött aszcendense a Skorpió jegyében áll. Mint ismeretes, aszcendensünk külső megjelenésünkről, megnyilvánulásainkról ad számot, a környezetünk ez alapján alkot képet rólunk. Így alakul ki rólunk az első benyomás, ami valamiféle ősi emlékként dereng fel a minket éppen megismerő idegen személyekben. Ennek eredetét kereshetjük a reinkarnációban vagy a közös tudatalattiban, esetleg a magzati korban, de hatását mindenképpen érezzük. Saját aszcendensünk tehát környezetünk reakciójában tükröződik vissza ránk, és mivel tudatos gondolkodásunk (a Nap jegye) általában különbözik ettől, váratlanul érhetnek minket a kívülről érkező észrevételek. Sztellát gyakran érheti az a vád, hogy átható, szinte igéző pillantásával nagyon erős manipulatív hatást gyakorol a körülötte élőkre. Feltűnő és figyelemfelkeltő jelenség, magas termete azonnal magára vonzza a szemet, és a hatást csak fokozza hosszú, sötét haja és ferde vágású, sötétbarna szeme, amelyet sűrű szemöldök árnyékol. Kisugárzásával elgyengít másokat, szinte elszívja életerejüket (vámpírként viselkedik), és így érvényesíti akaratát. Mély, bársonyos hangja elandalítja az embereket, és azok varázsütésre idomulnak vágyaihoz. Ezt még külön színezi, hogy ASC-sel együttáll a Hold, amely simogató gondoskodásba burkolja a vele kapcsolatba lépőt, miközben Sztella valójában saját vérmes célja elérésére törekszik. Máskor védtelen, segítségre szoruló gyermeknek tűnik, aki hatalmasra nyílt szemmel esdekel oltalomért. Saját tudatalatti célját ülteti át a másik szívébe és fejébe, így az akaratlanul az ő kedvére tesz. Akár a becéző ápoló, akár a dédelgetésre szoruló kislány szerepében tűnik fel, mindenképpen veszélyes - olyan, mint megmentésért kiáltó fuldokló, aki vízbe fojtja a segítségére sietőt. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy mindez pusztán a szülött által keltett hatás, amit viselkedésével ő idéz elő ugyan, de sok esetben ennek nincs is tudatában. Külön fokozza ezt a 9. házból és a 3. házból a Holdat támadó feszült fényszög (kvadrát), ami belső kényszerré teheti számára a rámenős viselkedést. A két kvadrátot egy oppozíció háromszöggé alakítja, és ezzel ún. T-kvadrát (ld. Bevezetés) jön létre, ami az összetett fényszögek közül a második legnehezebben megélhető. Ez a fényszögállás éreztetheti hatását a Skorpió jegyében álló Hold szélsőséges megnyilvánulásaiban. A Hold ösztönös énünket mutatja. A Skorpió jegyre jellemző, hogy minden helyzetet élet-halál kérdésként kezel, számára nincsenek semleges területek. Állandó belső izzásban éli életét, de ez alvó vulkánként szunnyad benne, és indulatai csak akkor törnek felszínre, amikor elérkezettnek látja az időt a végső leszámolásra. Addig is érzékeny receptorokkal, éberen gyűjti tapasztalatait, és a legkisebb sérelem sem kerüli el figyelmét: mindent egy életre elraktároz, majd levera másikon.

A Skorpió Hold esetében mindez a szülött lelkében játszódik le, és sokszor nem is kerül tudatos szintre. Ösztönösen támad, amennyiben a másik szeretné kivonni magát hatása alól, és nem viselkedik elvárásai szerint. Támadása alattomos lelki marcangolásokban, bántó megjegyzésekben, szélsőséges kedélyingadozásban, vagy a legdurvább esetben érzéketlennek tűnő szeretetmegvonásban nyilvánul meg. Áldozata teljesen kimerül a végeláthatatlan állóháborúban, amelynek során a Skorpió Hold súlyos sebeket szerez ugyan, de állandóan újjá is születik. Sztella partnerei és gyermeke ezt úgy élték meg, hogy nagyon kellemes és odaadó periódusok után mintha maga is megijedt volna saját támogató erejétől, valósággal megvonta tőlük szeretetét, és ők így összességében többet vesztettek, mintha ragaszkodása ajándékaiban egyáltalán nem is részesültek volna.

E nem könnyen megélhető ASC leírása után, vizsgáljuk meg, hogy a Skorpió jegy két uralkodó bolygója, az ún. születési uralkodók (Mars, Plútó) hol helyezkednek el Sztella horoszkópjában.

Mindkét planétát a 9. házban találjuk. Ez azt jelenti, hogy a szülött személye leginkább ezen a területen nyilvánul meg, ez kiemelten fontos számára. Az érintett ház életbölcsességünk, belső törvényeink kialakításának területe. Ennek módja először az ismeretszerzés - tanulás, utazás, tapasztalás útján - majd az összegyűjtött információkból saját célok, egyéni világkép, és életfilozófia kialakítása. Esetünkben nem csupán Sztella skorpiósan megnyilvánuló személyisége hatja át bölcseletét, de a kívülről érkező elméletek, ideológiák őt magát is erősen befolyásolják skorpiós viselkedésében, hiszen a 9. ház ura, azaz a Hold (a 9. ház a Rák jegyében kezdődik) rajta áll az aszcendensén.

Azáltal, hogy a Szaturnusz bolygó is a 9. házban tartózkodik, még tovább erősödik e terület jelentősége. A Szaturnusz - mint ún. sorsbolygó vagy karmabolygó - életfeladatunk beteljesítésének, e monoton földi körforgásból való végleges kiszabadulásunknak a legfőbb akadályát jelképezi. Ennek oka tudatos, felnőtt tapasztalataiból nem levezethető, de a gyermekkorban és a családi viszonyokban megtalálhatók a gyökerei. A jelenlegi nehézségek hátterében a múltban felhalmozódott mulasztások, vétkek állnak. Úgy érezzük, hogy a Szaturnusz által meghatározott területen képtelenek vagyunk teljesíteni a magunk és mások által ránk rótt feladatokat. Állandó elégtelenségi érzés gyötör minket, amelynek nem értjük okát, de megszabadulni sem vagyunk képesek tőle. Amikor már elviselhetetlen a szorítás, átmenetileg figyelmen kívül hagyjuk a problémát, és megkíséreljük elterelni a figyelmünket, de a dilemma makacsul visszatér életünkbe. A megoldáshoz el kell fogadnunk, hogy a hagyományos út nem járható számunkra, csakis egyéni módon, a sorból kilógva, magányosan tudunk eljutni hozzá. Sztella úgy érzi, hogy a hétköznapi világunkat behálózó törvények és elvárások számára túl bonyolultak, és ebben a szövedékben nem találja a helyét. Sehogy sem sikerül úgy élnie, ahogy illik. Belső igazságérzete egészen más normákat sugall, mint ami a többi ember számára természetes. Miközben a legjobbra, a leghelyesebbre törekszik, folyton környezete elutasításával szembesül. Közel 30 évnek (ennyi a Szaturnusz keringési ideje) kell eltelnie ahhoz, hogy megértse a régmúltban (esetleg már a születése előtt vagy akár családtagjai életében) lezajlott tévelygéseket vagy konkrét törvényszegéseket, amelyek még a jelenben is leblokkolják. Ezek után saját felelős világképe szerint lehet és kell berendeznie életét. Ez a folyamat nyilvánult meg peres ügyeiben (melyek gyakran szóbeli félreértések miatt történtek - lásd a szemben elhelyezkedő Merkúrt!), illetve a házasságai felbomlását kísérő váló-perekben, amelyeket saját bukásaként értékelt.

Az Oroszlán jegyre jellemző fejlett méltóságérzet már gyerekkorától kezdve sokszor csorbát szenvedett, mivel saját szabályai elégtelennek bizonyultak a külső elvárásokkal szemben. A képet tovább bonyolítja, hogy a Szaturnusz a 3. házat képviseli ezen a helyen, hiszen ennek a háznak az ura (lévén az a Bak jegyében kezdődik). Mivel ez a terület a kommunikáció, a kapcsolatteremtés, a mozgékonyság háza, ahol befogadjuk és továbbítjuk a közvetlen környezetünkből érkező ingereket és információkat, az ilyen tevékenységek során sok olyan hatás érheti a szülöttet, ami a 9. ház problematikájával szembesíti. Már gyerekkorában bűntudata volt önálló elképzelései vagy gondolatai miatt, és bár zseniális ötletei támadtak (Vízöntő Merkúr a 3. házban), nem a rangjának megfelelően kezelték.

A két születési uralkodó közrefogja a Szaturnuszt. E három bolygó együttállása, amit stelliumnak neveznek, külön nyomatékot ad az imént elmondottaknak. Egyrészt a szaturnuszi problémakör a személyiség hangsúlyos részévé válik, és megjelenésének is komolyságot és tekintélyt kölcsönöz (ASC), másrészt a két másik bolygó által képviselt princípiumokra is hatást gyakorol.

A tüzes, győzelemre törekvő Oroszlán jegyében álló Mars a szülött akaratát, cselekvési képességét jelzi. E büszke jegy törekszik a dicsőséges csatára, harci kedve azonban rögtön alábbhagy, ha a győzelemre nincs kilátás. A Szaturnusz közelsége kitartást, önfegyelmet kölcsönöz a szülöttnek, és visszavesz gőgjéből.

A másik oldalon álló Plútó mágikus erővel támogatja és egyben meg is terheli a szaturnuszi problémát. Nagy energiát kölcsönöz a 9. házas akadályok elhárításához, ezért Sztella valóságos újjászületésként élheti meg saját belső törvényei megalkotását. De amíg ez a pillanat elérkezik, súlyos lelki válságon, mély depresszión mehet keresztül, amiben nagy szüksége van az önfegyelemre.

A 9. házzal szemben elhelyezkedő 3. házban áll a Vízöntő Merkúr, amely oppozícióban (ld. szembenállás) van a fent említett három planétával, állandó feszültségben tartva azokat. Az oppozíció az életünkben megjelenő nyílt ellentéteket jelöli, amelyek során vagy az egyik, vagy a másik véglet megélésére törekszünk. A cél a dolgok egyensúlyban tartása lenne, de ez nehezen megvalósítható. A Sztella agyműködését, beszédkészségét, kapcsolatteremtési és mozgási képességét megjelenítő Vízöntő Merkúr szembetámadja a fent említett problémát. A Vízöntő jegy öntörvényű zsenialitása, korláto-zást nem tűrő mozgékonysága nyíltan szétrobbantani igyekszik a szaturnuszi kötöttségeket. Első pillantásra úgy tűnhet, Sztellának időről-időre lehetősége nyílik egy kis fellélegzésre. Megpróbálhat kitörni, fizikai és szellemi értelemben is szabadnak érezni magát megfelelési kényszer alól. Ezek a lázadási kísérletek azonban újból és újból kudarcot vallanak, hiszen ennek a területnek (3. ház) az ura a korlátozó Szaturnusz. Jól mutatja ezt gyermekkori szökési kísérlete, amikor is megpróbált világgá menni, de természetesen vigyázó kezek hamar hazavezették. Ugyancsak a 3. házas Merkúr jelzi a féltestvér fontosságát, ráadásul Vízöntő jegyben, ami afféle van is, meg nincs is jelleget ad ennek a kapcsolatnak. Mit jelezhet ez a Merkúr szemben a stelliummal? A Merkúr az anya jelölője is (X. ház ura), aki labilis idegzetű lévén rendszeres ideggyógyászati kezelésre szorult, és kicsinyes kritikáival elcsöpögtette benne a belső önértékelési zavart, amivel a mai napig küzd. Erősen Szűz vonatkozású anya volt, vagyis nyomasztóan kritikus, szőrszálhasogató. Ugyanakkor lelkileg magára hagyta a gyer-mekét, csak felszínesen foglalkozott vele.

Azért sem kínálhat egyszerű menekülési lehetőséget a Merkúr, mert két fontos ház nevében is eljár ezen a helyen; a 8. és a X. háznak is ura (a Merkúr az Ikrek és a Szűz jegyhez is tartozik, és az említett házak ezekben a jegyekben kezdődnek). A 8. házat magasabb szinten úgy értelmezhetjük, mint a halálhoz, az elmúláshoz tartozó, jelenlegi életünkben már fel nem használható (karmikus) beidegződéseink gyűjteményét, amely káros hatással van mostani lelki állapotunkra. Olyan torz tükörképet köl-csönöz nekünk, ami alapján elbizonytalanodhatunk saját értékeink és életfeladatunk megoldását illetően. Sztellának is gyakran támadt olyan érzése, hogy kicsúszott a talaj a lába alól, és a látszólag önbizalom mögött kétségek kínozták döntései helyességét illetően. A X. ház kiindulása a horoszkóp függőleges tengelyének felső pontja, az ún. MC, ami életünk fejlődési irányát, életcélunkat jelöli. Ezt a területet később fejtjük ki bővebben, most csak a jelentőségét hangsúlyozzuk, mivel kulcsfontosságú szerepet játszik. Mivel a ház ura a Merkúr, Sztella hivatásának tartja a másokkal való kapcsolattartást, életük elrendezését és a közöttük való közvetítést. (Ezt bizonyítja, hogy eleinte utazásokat szervezett, majd jogi pályára lépett különféle cégek képviseletében.) A két súlyos ház komoly terheket ró a Mer-kúrra, külön is kiemelve a halott ideákkal való szembesülést (8. ház), és a felszín alatti bizonytalanságra épülő önmegvalósítást (X. ház) - így igazi megkönnyebbülésre ezen a helyen nem számíthatunk. A dilemmákat a Merkúr által jelképezett nagylelkű féltestvér sem tudja végérvényesen megoldani. Mindebből az következik, hogy a T-kvadrát egyedüli feloldását a két kvadrát találkozásánál álló Skorpió Hold adhatja, amely természeténél fogva képessé tesz a gyökeres lelki átalakulásra, és átlényegítő ereje kellő önbizalmat kölcsönözhet Sztellának az önálló út megtételéhez. Mindig visszacsúszik ugyan az önértékelési zavarba (stellium), de kiutat jelenthet, ha megtalálja a lelkierőt saját magában (Skorpió Hold).

Bár ez a végső megoldás számára, nem elhanyagolható az az előnyös szempont sem, hogy lelkes támogatók kísérik nehéz útján. Ezek közül a legfontosabb a 2. házban tartózkodó Jupiter, valamint az 5. házban lévő Vénusz. A nagy és kis szerencse bolygójának is nevezik e planétákat, amelyek harmonikus fényszögkapcsolatokkal (két trigon) segítik a Mars, a Szaturnusz és a Plútó együttállását.

A 2. ház jellegét tekintve a biztonság, a felhalmozás, a kézzel fogható javak háza. A Jupiter kedvező jelenléte - ami a bőséget jelenti - erősíti e terület jótékony voltát. Anyagi és lelki vonatkozásban egyaránt biztos hátteret kölcsönöz Sztella számára, ami hozzájárulhat kedvezőbb önértékeléséhez, önbizalmához, az élet spontán élvezetéhez. Bár ez utóbbinak az önmarcangoló Hold nem enged túl nagy teret. E ház a Nyilas jegyében kezdődik, és mivel a Jupiter ehhez a jegyhez tartozik, a bolygó itt ural-mi pozícióban van, vagyis még erősebben fejti ki hatását. Az egyetlen szépséghiba, hogy a 8. házban álló Uránusz támadást intéz a Jupiter ellen (oppozíció). A 8. ház ráadásul a mások pénzét jelenti vagy a társ pénzét - ez áll feszültségben a saját anyagi jólétével. Az apja egy jóakarójának köszönhetően szinte a család teljes vagyonát elveszítette (az apa házának, a IV. háznak az ura a 2. házban).

Ugyan Sztella felnőttkorában már anyagi bőségben élhetett volna, ám partnereivel rendszerint nem sikerült megegyeznie a közös javak felosztásáról és a közös kasszáról. A válásainál ez a probléma különösen előtérbe került.

Az Uránusz rapszodikus hatású bolygó; váratlan és drasztikus fordulatokat hoz életünkbe. Ezek sokszor kellemetlenül érintenek minket, de ha átlátjuk az események logikáját, belső szabadságunk megéléseként fogadhatjuk az Uránusz ajándékát. Ez esetben a 8. ház már részletezett téveszméi és félelmei törhetnek rá a szülöttre, és határozhatják meg tetteit, kimozdítva őt a 2. ház jupiteri nyugalmából. Ahhoz, hogy az egyensúlyba visszataláljon, Sztellának szembe kell néznie mindezzel, és idővel rádöbbenhet (uránikus megvilágosodás), hogyan legyen úrrá a félrevezető kétségeken. Ezt erősíti még, hogy az Uránusz a 3. ház társura (a 3. ház magában foglalja a Vízöntő jegyet), így ismét emlékeztet minket az ideákkal kapcsolatos kommunikációs zavarra: a szülött hajlamos az élet formális kereteinek létfontosságot tulajdonítani, ugyanakkor azokat a maga számára elérhetetlennek érezni. Szerencsére közbelép a képlet két eddig még nem említett, harmonikus fényszöge: a Merkúr-Uránusz trigon, valamint az Uránusz és a Mars-Szaturnusz-Plútó szextilje feloldja a Jupiter-Uránusz oppozíciót. Ezek könnyebbé teszik és egyben valószínűsítik a belső megvilágosodást a szülött számára.

Hogy jelent meg Sztella életében a Jupiter-Uránusz oppozíció, illetve az ezeket oldó fényszögek? Miután Sztella apja belevitte a családot egy csődhelyzetbe, a féltestvére külföldről segített a családon, támogatta őket anyagilag (Merkúr a 3. házban trigonnal oldja). A szeretett féltestvér helyreállította Sztella csorbult önbizalmát és lelki békéjét, valamint gondoskodott az anyjáról is pénzzel és külföldi gyógyszerekkel. A Merkúrt a Vénusz is támogatja, vagyis kapcsolatuk szinte a plátói szerelmet idézi (5. ház). Az anyagiakat illetően (8. házas Uránusz) a túlzott nagylelkűség és a kockázatos befektetések időszakát a zsugoriságig menő óvatosság periódusai követik. A kockázatos befektetései mindig külfölddel vannak kapcsolatban. Ott nincs annyi gondja a pénzzel, sőt szerencsejátékokat is játszik. (5. ház ura a 9. házban.) Ezekre a kiruccanásokra a féltestvére kíséri el.

Az 5. ház, ahol a Kos jegyében álló Vénusz talált otthonra, játékos örömeink színtere. Ide tartozik kreativitásunk, szerelmi életünk és születendő gyermekünk. Az itt álló Vénusz a szerelem, az esztétikai érzék, a harmonikus élvezetek hordozója, és mivel a tüzes Kos jegyhez tartozik, mindezt temperamentumosan, néhol kissé harciasan képviseli, mivel a türelem nem sajátja. Az 5. ház a játék, és ezen belül konkrétan a szerencsejáték jelölője is: ebben bőven volt része Sztellának külföldön a féltestvére révén. Módosít ezen hozzáálláson a Szaturnuszhoz kapcsolódó fényszög, ami megzabolázza és kitartóvá teszi, és így veszít hevességéből. Mivel a kedvező hatású trigon fényszög köti össze az Oroszlán Marssal, a szülött szexuális élete harmóniában van érzelmi vonzalmával. Ezen felül a Vénusz a VII. ház ura (a VII. ház a Bika jegyében kezdődik), ami az előbb ismertetett marsikus összhang miatt utalhatna kiegyensúlyozott párkapcsolatra. A helyzetet azonban bonyolítja, hogy a bolygó a Skorpió Holddal kvinkunx fényszögben van. Ez a kapcsolódás szélsőséges, szenvedélyes reakciókat vált ki az emberből. Az eufórikus vágyakozás és boldogság éppen annyira sajátja, mint a kétségbeesett szenvedés és gyűlölet. Sztella esetében a vénuszi és a holdi/lunáris energiák csapnak össze, komoly belső meghasonlottságot teremtve lelkében. Sztella képtelen összeegyeztetni az öncélú szépséges nőiességet az odaadó asszonyisággal és anyasággal, a szeretői szerepet a feleség szereppel. Ha egy kapcsolatban szexuálisan vonzónak éli meg magát, nem szívesen vállalja fel az elkötelezettséget; az anyaságtól pedig idegennek érzi a nemi életet - a kettő együtt elképzelhetetlen. Ez viszont nagyon megnehezíti számára a tartós együttélést. Bár több házasságra is lehetősége van (a VII. ház ura kapcsolatban áll a 2. házasságot jelölő területtel, vagyis a 9. házzal), a kvinkunx okozta belső nyugtalansága miatt egyikben sem marad hosszú ideig. Gyermeke is születik - anyjához hasonló erős egyéniség (lásd a gyermek házában álló Vénusz fényszögeit) -, akiről felelősségteljesen gondoskodik, de a viszonyuk érzelmileg ambivalens (az anyai viszonyulást is kifejező Skorpió Hold kvadrátban a Szaturnusszal: kényszeresen fegyelmezett, körültekintően gondos, de túlzottan szigorúan követelő és birtokló; a gyermeknevelést, bár sok öröme van benne, nagy teherként éli meg). A Vénusz ezen kívül a 11. házat is képviseli, mivel az a Mérleg jegyében kezdődik. Így a VII. házon kívül a 11. is fontos szerepet játszik az 5. ház megélésének alakulásában. A 11. az öntörvényűség és a barátok/pártfogók háza, az a terület, ami nagyban segítheti Sztella individualizmusának kialakulását és megőrzését azáltal, hogy az örömteli 5. házban bontakoztathatja ki önálló elképzeléseit. A saját fiával (5 ház) kapcsolatos vágyai és reményei megnyomorították anyai szerepében. Szerette volna, ha a fia átveszi a vágyképeit. Későn jött rá, hogy mekkora teher ez a gyereknek. Amikor a második házasságába (9. ház) belement, sérült a fiával való kapcsolata. Elvárta volna, hogy az tolerálja a második házasságát, miközben a szeretői szerep átmenetileg kiölte belőle az anyai viszonyulást (Hold-Vénusz kvinkunx).

A Mars-Szaturnusz-Plútó együttállás, a Jupiter és a Vénusz között meglévő három trigon egyenlő oldalú háromszöget képez. Ezt az asztrológiai alakzatot nagy trigonnak nevezzük. Mivel a három tűz elemű jegyet (Kos, Oroszlán, Nyilas) köti össze, növeli a szülött aktivitását és kezdeményezőkészségét, ami hasznára válik a problémás területeken. A nagy trigon viszont mindig azt jelzi, hogy passzívvá, figyelmetlenné válhatunk, miközben természetesnek veszünk dolgokat. Mivel ez az állapot adott, alig érzékeli élete szerencsés fordulatait, folyton rácsodálkozik, főleg mivel úgy érzi, nem is érdemli meg az elismertséget. A gyereke tehetségét is természetesnek veszi, nem méltányolja, csak időnként rádöbben. Ez az összetett fényszög kiegészül a stelliummal oppozícióban lévő Merkúrral, amely ilyenformán szextilbe kerül a Jupiterrel és a Vénusszal. Az így kialakuló rajzolat egy papírsárkányra emlé-keztet, a neve is sárkány. A szextil fényszög dinamikus természete miatt (a szextil által felkínált lehetőségért mindig tenni kell) ez nagy fejlődési lehetőséget hordoz magában. Az önbecsülés fejlesz-tése (2. ház, mint önértékelés, benne a Jupiter), illetve a gyerekkel való törődés (5. ház, benne a Vénusz) során sokat lendülhet az önbizalma, és értelmesebbnek találhatja a szabályokat. Ennek ellenére a két bolygót sokszor az anyagiakkal való túlzott foglalkozásban és a szerencsejátékban éli meg.

Hozzájárul még ehhez a 11. házban álló Neptunusz is. Ez a bolygó a felületes szemlélő számára a nagy illúziók, a ködös tudattartalmak, egyszerűbben a csalóka elképzelések és csalódások kifejezője. Ez a megközelítés azonban csak a szűk látókörű földi leképezése ennek a csodálatosan emelkedett, nem evilági dimenziókban mozgó planétának. Üzenetének megfejtése azért tűnik olyan bonyolultnak, mert az egoista ember számára felfoghatatlan az Egyetemes Szeretet nyelvezete. Abban a házban, ahol megjelenik, lemondásra és szolgálatra szólít fel minket. Önzésünk számára ez érthetetlen és követhetetlen javaslat. Sugallatait félreértelmezve hamis illúziókba, földi javaink szempontjából kedvező elképzelésekbe ültetjük át jelentését, majd kiábrándultan vesszük tudomásul, hogy elveszítettük (vagy inkább elveszejtettük) azt, amiért nem voltunk hajlandók áldozatot hozni. Ez esetben Sztellának az öntörvényű világképért kell megszolgálnia, kétségeit szeretettel elengedve. Először le kell mondania a hagyományos út kényelméről, majd pedig, elfogadva a sors által felkínált lehetőségeket, alázattal al-kalmazkodnia kell ahhoz, hogy számára az öntörvényűség szabadsága nem magától értetődő öröm. De a Neptunusz kedvező fényszöggel (szextil) való kapcsolódása a 9. házban lévő együttálláshoz hoz-zásegít a megoldáshoz.

A 11. házas Neptunusz illúziókkal terheli a fiával kapcsolatos vágyakat. A Neptunusz-Plútó fényszög ráerősít azzal, hogy mindenhez elméletet is tud gyártani. Ezek a hamis ideológiák jelentősen megterhelték a fiával való kapcsolatát, aki mindezt felnőttkorára sem tudta feldolgozni.

Másrészről a Neptunusz a IV. ház ura (a IV. ház a Halak jegyében kezdődik). Ehhez a területhez tartozik az otthon, a családi háttér a gyökerek; ahonnan jövünk, és ahová majd utunk végeztével visszatérünk. Azáltal, hogy e bensőséges hely ura a 11. házban van, Sztella lelkileg otthon érezheti magát a vágyak és az öntörvényűség területén.

A IV. házban egy fényszög nélküli égitest húzódik meg a sarokban: a Halak Nap.

A Nap a tudatos gondolkodásunkat jelölő csillag; minden, amit saját egyéniségünkből és a világból a leginkább értelmezni tudunk, és amit eszerint helyesnek tartunk. Világos és egyértelmű állásfoglalás. Mivel ez a legletisztultabb pontja képletünknek, a Nap határozza meg, milyen módon indulunk el életfeladatunk beteljesítése felé, mi vezérel minket, hogyan cselekszünk. Elhatározásunk önmagában nem elegendő ahhoz, hogy végére is érjünk utunknak (ehhez elengedhetetlen személyiségünk mélyebb ismerete és a bátor szembenézés rejtett negatív motivációinkkal), de a módszer (amit a Nap jegye mutat meg) helyes használata a kiindulási pont mindehhez.

A Halak jegy kettős, sokszor kiismerhetetlen jellemzőket hordoz. A hétköznapi élet során az esetlenségig gyámoltalannak, szinte életképtelennek tűnhet. Távolba révedező, merengő módon cselekszik, mintha soha sem lenne jelen tetteiben. Nem találja a helyét a világban. Ami másokat elégedettséggel tölt el, benne hiányérzetet kelt, mintha semminek sem tudna örülni igazán. Rendkívül érzékeny, önkéntelenül belelát a rejtett dimenziókba, és ezért nem a felszíni történések alapján ítéli meg az eseményeket. Sokszor úgy tűnhet, mintha nem a helyzetnek megfelelően reagálna, de valójában a probléma tényleges súlya szerint cselekszik, és az élet hosszú távon igazolja aggodalmait, vagy éppen közönyét. Idő kell, amíg számára is egyértelművé válik, hogy egyszerre két dimenzióban mozog, és ezért összetettebben látja a világot, mint mások. Ez viszont nagy felelősséget ruház rá: szeretettel és szolgálatkész alázattal kell átadnia tudását másoknak. Hidat kell képeznie a földi és a felsőbb világok között, hogy az átjárás mindenki számára biztosítva legyen. Amennyiben nem ismeri fel feladatát, értetlenül áll majd az őt megrohanó megérzések áradatában, és mivel ezt józan ésszel képtelenség felfogni és elviselni, önkábításba, fizikai vagy lelki drogokba menekülhet.

Azáltal, hogy itt fényszög nélkül áll a Nap, kiszámíthatatlanabb és szélsőségesebb formában fejti ki hatását, mintha más égitestek támogatnák. Mivel a Nap a IV. házban áll, Sztella életében ez a végletes Halasság megmutatkozhat egyrészről a másokat dédelgető otthonteremtésben, amelyben önfeláldozóan szolgál, másrészről pedig a külvilág teljes kizárásában, a magányos, kiábrándult elvonulásban. Ráadásul a Nap társura a 9. háznak, tehát az ott megjelenő erők a IV. házban érvényesítik hatásukat. A már sokat emlegetett bölcseleti feladatnak a felvállalása vagy fel nem vállalása ennek a kivetülése. Bizonyos esetekben képes áldozatot hozni és belső önátadással feloldódni a korlátozott helyzetben, máskor azonban túlságosan érzékenyen érinti ugyanez, és ilyenkor hajlamos lehet a teljes fizikai és lelki elzárkózásra.

Miben jelentkezett Sztella Halak-természete a Nap alapján? A második házasságnak nem tudott ellenállni (erőteljes hatású stellium a 9. házban), pedig rosszabb volt, mint az első. Úgy érzi, hogy megbukott ebben a házasságban. A Halakság legnegatívabb oldala jött elő belőle: nyílt konfrontáció helyett elbújt, visszavonult magányába. Csendben, lapítva gyűjtötte az erőt ahhoz, hogy egyszer csak kitörjön és kiszabaduljon. Idővel el is hagyta az otthonát. Mindvégig az otthontalanság érzése kísérte.

A rá jellemző magába fordulásnak és bizalmatlanságnak még egy kiemelkedő jelölője található a horoszkópban: a 3. házban álló Vízöntő Fekete Hold. Ez az asztrológiai elem lelkünk és ösztönös énünk legrejtettebb, legsötétebb részét hordozza, amelynek erejét elsősorban párkapcsolatainkban és gyermek-anya viszonyban tapasztaljuk meg. Ennek oka abban keresendő, hogy ezen kapcsolatainkban olyan felfokozott és érzékeny állapotban vagyunk, hogy ellenőrizetlenül törhetnek elő tudatalattink legmélyebb tartalmai.

A Vízöntő Fekete Hold esetén ez érzéketlenségnek tűnő, méltóságteljes távolságtartásban jut kifejezésre, amelynek hátterében az emberiség lehetséges szenvedéseinek valódi ismerete áll. Jégbefagyottnak tűnő állapot ez, ám mögötte nem közöny, hanem a túlzott együttérzésből fakadó tapintat és önvédelem áll. Mindez persze ritkán kerül tudatos szintre. A szülött az esetek többségében maga se tudja, miért viselkedik így, de képtelen mást tenni. Ezért általában meg nem értett és magányos, amit méltósággal hordoz. Párkapcsolataiban elérhetetlensége sokáig vonzásában tartja partnerét, de aztán belefárad a köztük lévő áthidalhatatlan távolsággal való szembesülésbe, és elbocsátja a másik felet. Anyjával és gyermekével hasonlóan visszafogott, néha rideg viszonyban van; bár belül nagyon fontosak számára, ám ezt nem érzékelteti velük. Ha sikerül tudatosítania magában viselkedése valódi okát, és átadnia magát az egyetemes részvétnek, együttérzéssel támogathat másokat. Hiszen ha valaki, ő tényleg képes átérezni mindenki fájdalmát.

A 3. házban lévő Fekete Hold túlzásba vitt és felszínes kommunikációt mutat, ami a Vízöntő F. H. esetében a mély kapcsolatteremtés elkerülésére szolgál. Az egyetlen kiút az lehet, ha az értelmetlen fecsegés okozta csömörig eljutva, a szülött nem a némaságot, hanem a szűkszavú, de lényegre törő őszinteséget választja. A lényegtelen dolgokról túlpörgeti a kommunikációt, de a lényeget magába zárja, azzal kapcsolatban nem hajlandó megnyílni. Vég nélküli levelezések és naplóírás. A munkájában mindent dokumentálni akar. Néha szüksége van arra, hogy körbebástyázza magát a szavakkal. Rengeteget fecseg oda nem illő témákról - az a lényeg, hogy elterelje a figyelmet. Ha problémái voltak, túlmunkát vállalt és adminisztrált.

Végül vizsgáljuk meg részletesebben Sztella IC-MC tengelyét, amelynek felelős beteljesítése nélkül nem zárhatjuk le, csak félbehagyhatjuk életünket.

Az MC jelöli ki az irányt, amerre haladva az aszcendens visszahúzó erejét át lehet minősíteni. Ahhoz azonban, hogy ide eljuthassunk, meg kell találnunk az egyensúlyt az MC (szellemi én) és az IC (lelki én) között. Ez alatt azt értjük, hogy az IC (amely egyben a IV. házunk csúcsa) megélése során kibontakozó gyermeki lélekkel fogadjuk be a minket ért első hatásokat. Ez lesz lelkivilágunk és érzelmeink forrása. Az így bevésődött minták arra ösztönöznek minket, hogy családalapításkor, illetve öregkorunkban is hasonló közeget teremtsünk magunknak. Életünk vége felé tehát újra visszatérünk az IC-nk által képviselt princípiumhoz, de csak akkor tudjuk abból a legtöbb jót kihozni, ha előtte felvállaljuk és megoldjuk az MC-nk által felállított követelményeket, és ezzel próbáljuk ellensúlyozni a lelkivilágunk hátrányos késztetéseit.

Sztella MC-je a Szűzben, IC-je a Halakban található. Ez azt jelenti, hogy tudatosan (Halak Nap) is képes elemezni gyermeki énjének jellemzőit (IC), ami megkönnyítheti elengedni a hátrányos késztetéseket. Megvan a lehetősége arra, hogy végiggondolja mindazt, ami akadályozza őt a felnőtté válásban. Erőteljes kisugárzásából, tartásából és remek kommunikációs képességeiből kifolyólag az emberek gyakorlatias és hozzáértő személyiségnek tartják, akire mindig számíthatnak, de ismerve háttérben meghúzódó félelmeit és kétségeit, tudjuk, hogy ez nem a teljes igazság.

A Halak IC a jegy jellemzőiből kiindulva, belső bizonytalanságot, önértékelési zavart kelt a szülöttben. Állandó hontalanság gyötri, hiszen az evilági létben nem találja a helyét. Családjában nincsenek letisztult érzelmi kapcsolatok, ezért már gyermekkorában a formális elvárásokhoz próbál igazodni, de ez számára - a 9. házban lévő Szaturnusz miatt - szinte lehetetlen feladat. Sebezhető magányában és mások problémáival is mélyen azonosuló érzékenységében védekező mechanizmust fejleszt ki. Így képessé válhat az elhatárolódásra: a fájdalmas tapasztalatokra legyintéssel vagy felejtéssel reagál. Fel-színes, nyüzsgő életet él, nagy valószínűséggel szervezéssel kapcsolatos hivatást választ, amelynek során sokaknak segít formális keretek között. Ezekbe kapaszkodik, mert lelke mélyén azt reméli, hogy így elkerülheti a szembenézést azzal, milyen messze esik választott szakmája valódi vágyaitól, és mennyire sérülékeny állapotban van. Addig azonban, amíg nem szánja el magát erre az őszinte és fájdalmas belső vallomásra, nem jöhet tisztába igazi érzéseivel, és lehetősége sincs arra, hogy átértékelje életét, vagyis tudatosan cselekedjen.

A Szűz MC arra szólítja fel, hogy következetes és aprólékos figyelemmel közelítsen önmagához. Ne a magába zárkózó távolságtartás és látszólagos érzéketlenség jellemezze egyedülléteit (ha véletlenül a külső feladatok nem töltik ki idejét), hanem használja ki a lehetőséget az elmélyülésre. Így letisztulnak tettei valódi mozgatórugói, és rájön, hogyan leljen rá hétköznapjaiban arra a magasabb lelkiségre, amire annyira vágyik, és hogyan találja meg belső szabadságát a külső korlátok erdejében. Megvalósulhat számára az összhang a szuverenitás és a többi emberrel való együttérzés között. Többé már nem szorul másokra, hogy a velük való törődés segítségével elterelhesse figyelmét saját tisztázatlan kérdéseiről; így mostantól önzetlenül és józan mértékkel támogathat, akit akar. Ez az igazi szabadság, amire mindig is vágyott.

Amennyiben végigmegy ezen az úton, és átadja magát az ezzel járó nehézségeknek, élete utolsó időszakában békés hangulatban élvezheti e belső összhang gyümölcseit. Egyszerre tapasztalhatja meg a Szűz és a Halak jegy kedvező jellemzőit.