Lelkivilágunk lakói

A Királyi Út elmélete

Fő életfeladatunk abból áll, hogy meglévő, velünk született egyéniségünket és adottságainkat, az egót, átminősítsük egy szellemi dimenzió segítségével. Ezzel a fejlődéssel egy olyan új tudatossági szintet érhetünk el, amit akár a sorsfeladatunknak is nevezhetünk. E folyamat során a vízszintes, anyagi síkról (azaz a vízszintes tengelyről, amelynek bal oldala az aszcendens) áttevődik a hangsúly a függőleges, lelki-szellemi tengelyre (amelynek felső része az MC). Személyiségünket életünk során meg kell töltenünk az MC jegye által jelzett tartalmakkal.

A KaSztella nyelvén ez azt jelenti, hogy a Király (Nap) küldetése végigvezetni Birodalmát (ASC) a fejlődés, tudatosodás, kiteljesedés útján, amit a Vár főtornyára kitűzött Zászló (MC) jelöl. Ezért neveztük el ezt a sorsfeladatot "Királyi Útnak".

A következőkben három lépésben kikereshetjük 1. a kiindulópontot (ASC/Birodalom), 2. a haladás irányát (Nap/Király), és 3. a fejlődés célját (MC/Zászló), a horoszkópunk megfelelő pontjain állatövi jegyek alapján. Ez a saját Királyi Utunk iránya.

Aszcendensek (a múlt, a kiindulópont):
KOS: harciasság, agresszió, önzés, egyéni akarat, figyelmetlenség, türelmetlenség, rivalizálás
BIKA: biztonságra való törekvés, anyagiasság, merevség, lustaság, élvezkedés, mozdíthatatlanság
IKREK: kíváncsiság, szétszórtság, túlzott nyitottság, felszínesség, kételkedés, semlegesség
RÁK: érzelmesség, érzelgősség, gyámoltalanság, túlzott kötődés, fojtogató ragaszkodás
OROSZLÁN: uralkodási hajlam, dominancia, énközpontúság, túlzott büszkeség, nagyravágyás, mások lekezelése
SZŰZ: óvatosság, előítéletesség, tökéletességre törekvés, kishitűség, túlzott kritikusság
MÉRLEG: alkalmazkodás, megfelelési vágy, önállótlanság, befolyásolhatóság, döntésképtelenség, feltűnősködés
SKORPIÓ: szélsőségek, veszélyes élet, provokáció, mások energiájának elszívása, abszolút gondolkodás
NYILAS: idealizmus, lelkesültség, túlzott optimizmus, elméletekben élés, köpönyegforgatás
BAK: felelősség, teljesítménykényszer, tekintélyelvűség, szigor, zártság, ridegség, megkeseredettség
VÍZÖNTŐ: újító hajlam, függetlenségi kényszer, lázadozás, öntörvényűség, sztereotípiák
HALAK: együttérzés, lehatárolódásra való képtelenség, menekülés a valóságtól, álomvilág, áldozatiság

A Nap (a jelen, a fejlődés módja):
KOS: küzdelem mások érdekeiért (ez lehet egy emberé, egy családé vagy egy közösségé)
BIKA: biztonságérzet és életélvezet kialakítása a körülményektől és az anyagiaktól függetlenül
IKREK: hiteles közvetítés és tanítás, nem kalmárszellemben, hanem a valódi értékek szerint
RÁK: önzetlen gondoskodás, főleg a másik igényei szerint, lehetőleg játszmáktól mentesen
OROSZLÁN: a vezetői szerep betöltése, uralkodás a mások igényei szerint, mások irányítása, ahogy szükségük van rá
SZŰZ: a hibák elfogadó, szeretetteljes kiküszöbölése, a "tökéletlenség" pozitív szemlélete
MÉRLEG: önmaga elfogadása és szeretete (akár a külvilág pozitív visszajelzései és megerősítései nélkül)
SKORPIÓ: leválás mások energiáiról, saját belső energiaforrások keresése, és mások lelki fejlődésének segítése
NYILAS: lelkesedés és lelkesítés életképes eszmék szerint, a gyakorlati teendők elfogadásával
BAK: mások törekvéseinek elfogadása és sajátjaként való elismerése, kitartó teljesítmény mások érdekében
VÍZÖNTŐ: közösségépítés mások különbözőségének elfogadásával, személyre szabott szerepekkel
HALAK: egységérzet másokkal és a világgal, a saját akarat összeolvasztása mások akaratával

Az MC (a jövő, a fejlődés iránya, célja):
KOS: kezdeményezés, aktivitás, vállalkozás, a konfliktusok felvállalása és érett kezelése
BIKA: biztonságérzet, megbecsülés, megőrzés, állhatatosság, gyarapítás, megbízhatóság
IKREK: nyitottság, kapcsolatteremtés, közvetítés, gyakorlatias gondolkodás, kétkedés
RÁK: meggyökerezés, az érzelmi kapcsolatok elmélyítése, gondoskodás, családi élet
OROSZLÁN: önértékelés, saját energiaforrás, mások vezetése, nagylelkűség, kreativitás, példamutatás
SZŰZ: gyakorlatiasság, alapos tudás, alázatos munkavégzés, mások segítése, megfontoltság
MÉRLEG: egyensúly, alkalmazkodás, együttműködés, diplomácia, feladatok a párkapcsolatban
SKORPIÓ: feltámadás, bátorság az elmélyüléshez és a végletekhez, lélektani érdeklődés, gyógyítás
NYILAS: lelkesedés és lelkesítés, egyéni értékrend kialakítása, meggyőződés, hit, tanítás
BAK: kötelességtudat, felelősség másokért és a saját munkájáért, kitartás, nagy feladatok
VÍZÖNTŐ: kísérletező kedv, csoportszellem, független utak felvállalása a társadalomban
HALAK: egységérzet, spiritualitás, segítségnyújtás, önfeláldozás, formálhatóság, a hit elmélyítése
A fenti három pont alapján könnyen összerakhatjuk Sztella Királyi Útjának vázlatát. Kiindulási pontja a Skorpió aszcendens. Ennek kulcsszavai: szélsőségek, veszélyes élet, provokáció, mások energiájának elszívása, abszolút gondolkodás. Ez a lelki tartalom egy mindent átható alapanyag, egy felhasználható eszköz, amely gyakran visszahúzó erőként jelenik meg, és hátráltathatja a lelki fejlődést. A Nap jelzi a jelenlegi életfeladatot, azt a viselkedésmintát, amelynek gyakorlásával el lehet szakadni a fent említett bebetonozott, visszahúzó erőtől, illetve azt magasabb szintre lehet emelni. A továbblépés kulcsa tehát a Halak Nap, amelynek főbb szavai: egységérzet másokkal és a világgal, a saját akarat összeolvasztása mások akaratával. Ezt a vezérfonalat Sztella érzékeli magában, csak hagynia kell minél magasabb spirituális szinten kibontakozni. Hova fog mindez vezetni? Ha a szélsőségeken az egységérzet, a Halakra jellemző önzetlenség és önfeláldozás segítségével túllépett, megnyílhat az út a jövő felé, amit a Szűz MC jelez. Ennek kulcsszavai: gyakorlatiasság, alapos tudás, alázatos munkavégzés, mások segítése, megfontoltság. Ha tudatosan halad a Halak Nap által jelzett úton, automatikusan elérheti ezt a célt. Így a Skorpió sokszor önpusztító szenvedélyessége olyan mederbe terelődik, ahol mások segítése és az aprólékos feladatok elvégzése a fontos.