Lelkivilágunk lakói

A fényszögek

A fényszögek azt a szöget jelzik, amit az égitestek a Földről (a kör középpontjából) nézve egymással bezárnak. Az aspektusok között van harmonikus, azaz simán áramló és diszharmonikus, azaz kihívást tartalmazó fényszög.A fényszögek esetében nem lehet egyértelműen pozitív és negatív kapcsolatokról beszélni, mert egy-egy fényszög jelentése rendkívüli mértékben függ az őt létrehozó égitestek harmóniájától. Például ahogy a bolygóknál láttuk, a Szaturnusz általában nehézségeket, kihívásokat mutat, így a harmonikus fényszögei sem jelentenek feltétlenül könnyebbséget a szülött számára. Lehet, hogy egy fényszög harmonikusan, akadálytalanul áramlik, de ha két hátráltató tartalmat erősít fel, akkor a nehézségeinket erősíti fel!

A fényszögeket a horoszkópábra közepén találjuk, egymást keresztül-kasul szelő vonalak formájában. Ezek amolyan erővonalak a planéták - és a figurák - között. Ha két planéta (figura) tartózkodási helyét összekötjük a kör középpontjával, egy szöget kapunk. Ha ez megfelel az egyezményes fő- vagy mellékfényszögek nagyságának, akkor megállapíthatjuk, hogy a két aspektus kapcsolatban áll egymással. A fő- és mellékfényszögek jelölhetnek semleges, harmonikus (előnyös) vagy diszharmonikus (feszült) hatású kapcsolatokat.

A fényszögeket a teljes kör, azaz a 360° megfelelő hányad szerinti felosztásából kapjuk meg. A 30° többszörösei általában harmonikusan áramlanak, míg a 45° többszörösei feszültséget keltőek.

Az alábbi táblázatban nemcsak típusukat, de szimbólumukat is megtaláljuk:Néhány fényszögnél, pl. az együttállásnál (0°) és a félszextilnél (30°) a kapcsolat hatása teljes mértékben a bennük résztvevő planéták harmóniájától függ. Ha a két égitest természete, motivációja összesimul, a kapcsolat előnyös és a szülöttre nézve kedvező hatású, ám ha eltérő természetűek vagy más céljaik vannak, feszültségeket okoznak.

Minél pontosabb egy fényszög, annál nyilvánvalóbban jelenik meg az ember jellemében, sorsában. Minden fényszögnek van hatótávolsága, vagyis orbisza. Ha pl. 5° különbség van két égitest tartózkodási helye között, helyzetük általában még együttállásnak (0°) számít. Ez a hatótávolság a planéta (figura) saját hatótávolságától és a fényszög természetétől függ. Együttállásról és szembenállásról legfeljebb 8-10° távolságon belül beszélhetünk, a trigon és a kvadrát 8° eltérésen belül is érvényes szokott lenni, a szextilnél általában 6° eltérés a határ, míg a mellékfényszögeknél (félkvadrát, kvinkunx, másfélkvadrát és félszextil) 2°-nál nagyobb eltérés nem megengedett.

A fényszögek típusai:

Egyértelműen harmonikus fényszögek, kellemes hatással: 60° (szextil) és 120° (trigon). Ezeknél a két égitest összeadja a képességeit, segíti egymás kifejeződését, felerősíti a hatékonyságot és a harmóniát. A szextil több indíttatást ad a cselekvéshez, míg a trigon némileg elkényelmesedésre hajlamosít, mert ezeket a jó adottságokat természetesnek vesszük.

Egyértelműen kihívást tartalmazó fényszögek a 90° (kvadrát) és a 180° (oppozíció). Kvadrát esetén a két aspektus tudat alatt összeegyeztethetetlen, és folyton oldalba támadja egymást. Ezt az ember egy meghatározó belső ellentmondásként vagy külső kudarcként éli meg. Az oppozíció nyílt szembenállás, ami tudatos szinten zajlik, és belső-külső ellentéteket képvisel. Hiszen, akár egy párbajnál, itt sem tudunk egyszerre mindkét résztvevő felé nézni a kör középpontjából, hanem csak vagy egyik, vagy másik irányba. Viszont a szembenálló felek ki is egészítik egymást, amit meg lehet tanulni jól felhasználni.

Ugyancsak diszharmonikus fényszögnek tekinthető a 150°-ot (kvinkunx), a 45°-ot (félkvadrát), illetve a 135°-ot (másfélkvadrát). Ezek megoldandó feladatokat szimbolizálnak, és időnként úgy érezhetjük, gáncsot vetnek nekünk, vagy koloncot aggatnak a nyakunkba.

Az együttállás (konjunkció), azaz a 0°, illetve a félszextil, a 30° a jegyek harmóniájától függően lehet harmonikus és feszültséget keltő. Különböző természetű jegyek együttállása vagy közeli pozíciója esetén a két aspektus akár ki is ütheti egymást. Ha az analógiák harmonizálnak, akkor viszont remek képességekkel és erős pozitív tulajdonságokkal ruházzák fel az egyént.

Erősítő, illetve előnyös hatást keltő együttállás (0°) és félszextil (30°):
Nap-Merkúr, Nap-Vénusz, Nap-Jupiter
Hold-Vénusz, Hold-Jupiter
Merkúr-Vénusz, Merkúr-Jupiter, Merkúr-Uránusz
Vénusz-Jupiter

Feszültséget keltő együttállás (0°) és félszextil (30°):
Nap-Szaturnusz
Hold-Mars, Hold-Szaturnusz, Hold-Uránusz
Merkúr-Neptunusz
Vénusz-Szaturnusz, Vénusz-Uránusz
Mars-Jupiter, Mars-Szaturnusz, Mars-Uránusz, Mars-Neptunusz
Szaturnusz-Plútó


A fényszögek erősségi sorrendje:
A főfényszögek dominanciája, azaz erőssége a következő sorrendben alakul: legerősebb az együttállás, utána következik a szembenállás, majd a trigon, a kvadrát és a szextil.


Összetett fényszögek, avagy sugárzási sorozatok:

A fényszögek nemcsak kettő, hanem több égitestet is összeköthetnek. Az ilyen összetett fényszögek tovább hangsúlyozzák a személyiség erősségeit vagy gyengeségeit. "Jóról" vagy "rosszról" itt sincs értelme beszélni, mert minden összetett fényszögnek megvannak a maga előnyei és hátrányai - mindnek van valamiféle megoldása, és jóformán egyiket sem lehet feszültségmentesen megélni. Összefoglalónkban csak a leggyakrabban előforduló sugárzási sorozatokat mutatjuk be.

Stellium: legalább három égitest együtt áll - az általánosan használt szabály szerint kb. 10 fokos területen belül. Mivel a planéták szinte "összeolvadnak", tulajdonságaik felerősítik egymást, és képtelenek külön-külön megnyilvánulni. Ez bámulatos képességekkel ruházhatja fel az embert, de megfoszthatja a szükséges tárgyilagosságtól. A horoszkóp egyensúlya mindenképpen megbomlik, és az érintett bolygók által jelképezett tulajdonságok uralják az egyént. Ilyenkor fokozottan kell foglalkozni a többi égitesttel, amelyek nincsenek felerősítve.

Nagy trigon: Három trigonból áll az egyenlő szárú háromszögre emlékeztető nagy trigon. A három (vagy együttállások esetén több) szereplőből álló alakzat azonos elemű planétákat köt össze (tűz, föld, levegő vagy tűz). Így egymást erősítő, egymással természetesen harmonizáló energiákat mutat. Ebből a jótékony, tehetséget és szerencsét erősítő sorozatból hiányzik a feszültség, ami változásra, cselekvésre, folyamatos fejlődésre sarkallná az embert. Akinek a képletében nagy trigon van, gyakran elkényelmesedett, passzív ember, akit inkább mások, illetve a sorsesemények "löknek" előre.
Nem mindegy, hogy milyen elemű jegyeket köt össze a nagy trigon. A tűz trigon az aktivitást és a kezdeményezőkészséget növeli. A föld trigon erősebbé teszi az anyagias szemléletet, a fizikai biztonságra való törekvést. A levegő trigonnál az intellektuális képességek és a kifejezési technikák kerülnek előtérbe. A víz trigon az érzelmeket, a hangulatokat, a fogékonyságot és a másokhoz való kötődést erősíti fel.

Sárkány: ebben a fényszögben a nagy trigon egy negyedik bolygóval egészül ki, amely oppozícióban áll a háromszög egyik csúcsával, és így szextilbe kerül a másik két csúccsal. Ez által az alakzat olyan lesz, mint egy papírsárkány. Mivel a szextil olyan fajta harmonikus fényszög, amely egyfajta dinamizmust, azaz fejlődési lehetőséget is hordoz magában, ezt a sugárzási sorozatot könnyebb megélni és megoldani, mint a nagy trigont. A sárkányban lévő nagy trigon felerősíti a szülött valamely tulajdonságát vagy képességét, a szembenállás arra ösztönzi, hogy akár nehéz helyzetekben is alkalmazza, a szextil pedig megadja a lehetőséget a kreatív energia bármely körülmények között való kifejezésére.

T-kvadrát: két kvadrátból és egy oppozícióból áll. A szemben lévő planéták tudatos feszültséget, egymást olykor erősítő, máskor kioltó tartalmakat jelölnek. A kvadrátok azonban mindig tudatalatti, nehezen kibogozható és szinte kibékíthetetlen feszültségek. Ez az alakzat hatalmas dinamizmust hordoz, vagyis akinél megtalálható, az nem esik kétségbe, ha változtatni és cselekedni kell, mindig vállalja a harcot, ezáltal nagyobb személyiségfejlődésen mehet keresztül. Ennek a nagy, összetett feszültségnek a gyújtópontja a két kvadrát találkozásánál lévő csúcs: elméletileg ezen keresztül lehet megoldani a dilemmát, levezetni a patthelyzet romboló energiáját. A gond általában az, hogy az emberek inkább a másik kettővel (a szembenálló felekkel) próbálják oldani a feszültséget, hiszen ezeknek vannak tudatában.

Keresztkvadrát: nem túl gyakori, de roppant erős hatású lehet egy horoszkópban. Négy (vagy együttállások esetén több) égitestből áll, amelyek két oppozícióba rendeződnek - avagy kívülről egy négyzetet, belülről egy keresztet formálnak. Azonos minőségű (kardinális, szilárd vagy változó) jegyeket köt össze. Az ilyen ember kulcsszava a "mindent vagy semmit" - vagy szélsőségesen bátor, energikus, sikeres, és kemény munkával minden akadályt leküzd, vagy nem tudja feldolgozni a hatalmas feszültséget, és felőrlődik.
Nem mindegy, hogy milyen minőségű jegyeket köt össze a keresztkvadrát. Ha kardinális jegyekről van szó, a kifelé áramló energia gyakran ütközik ellenállásba, és ez az önbizalom kóros csökkenéséhez vezethet. Ha szilárd jegyeket köt össze, a szülött makacssága miatt sokszor a saját ellenségévé válik, esetleg külső elnyomó tényezők (pl. szülők) hatására veszti el magabiztosságát. A változó jegyeket összekötő keresztkvadrát azt jelentheti, hogy a szülöttnek nehezére esik az alkalmazkodás, holott a sorsa általában ezt követeli meg tőle.


A fényszög nélküli bolygók:

Azok az égitestek, amelyek a horoszkópban fényszög nélkül állnak, kiemelkedő jelentőségűek a sze-mélyiségben. Ez a személyiség-tartalom magára marad, felerősödik, és nincs hova levezetni az energiáját. Szélsőségessé válik, és az adott jegy jellegzetességeit vagy egyik, vagy másik végletben éli meg, mintha hintázna. A szülött többnyire csak nagyon nehezen tudja beépíteni a személyiségébe. Előfordulhat, hogy egy-egy mellékfényszöget mégis találunk; ebben az esetben máris nyílik egy kapu a megoldáshoz, mert a kapcsolódó égitest megmutatja, milyen csatornán keresztül fejezhetjük ki az adott tartalmat. Ha azonban még mellékfényszög sincs, komoly konfliktusok támadhatnak az egyén lelkivilágában, és emiatt a környezetével is összetűzésbe kerülhet. Nem ritkán valamiféle terápiás segítségre szorul.