Lelkivilágunk lakói

A Fekete Hold a jegyekben

Mivel a Fekete Hold Lilith, ez a titokzatos kozmikus pont, még kevés könyvben szerepel, ezért jegyek szerinti értelmezését bővebben taglaljuk, mint az égitestek jegybeli állását.

Kos: Ennél a Fekete Holdnál az ego túltengése, illetve a férfias, sőt machós energia zabolátlan áradásának problémája a jellemző. Férfiaknál ez a legszélsőségesebb esetben torz, nőfaló, a nőket szexuális tárgynak tekintő formában nyilvánulhat meg. Bár nagy igénye lenne az érzelmi biztonságra, retteg attól, hogy elveszíti társát, ezért inkább elébe megy, és ő hagyja el partnereit. Előfordulhat még a magányos farkas effektus is, amikor az illető a természet kihívásait választja emberi kapcsolatok megélése helyett. Nőknél az amazonszerű viselkedés lesz jellemző. Ez azt jelenti, hogy nem tud mit kezdeni női adottságaival, a szépség csábításával, a gyengédséggel vagy az asszonyi odaadással. Az átminősítés útja: A legalsó szinten jellemző vadászó-romboló energiákat középső szinten megpróbálja elfojtani, és túlfűtött szexualitását megtagadva rendes, konszolidált szerepre törekszik. Az agresszív energia ilyenkor a testébe vagy a gyerekeibe vándorol át. Legmagasabb szinten elfogadja, és hasznos mederbe tereli intenzív energiáit, például fizikai erőkifejtésbe, sportba, vagy mások védelmének szolgálatába.

Bika: Központi fogalma az érzékiség. A szexuális és egyéb testi élvezetek egyfajta láncot jelentenek a kapcsolatokban. Amíg az élvezet forrása adott számára, egyéb, emberi szempontból fájdalmas helyzeteket is hajlandó felvállalni, mert az érzéki örömökből merített energia kárpótolja őt. Ha már nem kellemes neki az együvé tartozás, ha már nem dominál a kapcsolatban az élet szeretete, akkor elhagyja társát. Az érzékiség élete szinte minden területét uralhatja, olykor kissé elhomályosíthatja belső látását is. (A démonmítoszokban a másokat behatolásra késztető démon, a Succubus testesíti meg ezt az analógiát.) Ebben a jegyben férfi és nő között nincs jelentős különbség. Erősen kötődnek a párjukhoz és a gyerekeikhez, életükre a termékenység és a családhoz való ragaszkodás jellemző. Az átminősítés útja: Alacsony szinten makacsul kötődnek ahhoz, akivel jó nekik, sőt a szex miatt akár kiszolgáltatottá is válhatnak. Középső szinten felismerik, mennyi energiájuk vész kárba amiatt, hogy a nemiség uralkodik az életükön. A legfelső szinten a termékeny energia a család összetartó erejévé válik, és a testiségre az egészséges mérték lesz a jellemző.

Ikrek: Élete olyan, mint egy babaház: megelégszik a látszattal. Ismeretei rendkívül szerteágazóak, ám roppant felszínesek. Sorsa visszatérő problémája az egyértelműséggel, az objektivitással való birkózás. Mivel ő maga nem képes az elmélyült, hittel áthatott szemléletmódra, sőt inkább örökösen kételkedik, másokat is kibillent a meggyőződéseikből. Különféle felszínes önvédelmi ideológiákat fejleszt ki, de valójában csak saját belső kétségeit terjeszti, ami nem biztos, hogy mindig javára válik a környezetének. Kapcsolataiban csak félig, vagy csak egy bizonyos oldalával van jelen, ám mindeközben ő úgy hiszi, hogy apait-anyait belead. Fő problémája, hogy a világ sokszínűségét csak a felszínen tudja elfogadni. Tart attól, hogy mélyebbre ásson, és a dolgok valódi, változatos természetével foglalkozzon, mivel ez a saját lelkében uralkodó káosznak vagy semleges űrnek mutatna tükröt. Az átminősítés útja: A legalsó szinten sekélyes, okoskodó, és elvész a részletekben. Középső szinten teljesen elbizonytalanodik, és jó darabig semmi mellett nem mer állást foglalni. Leg-magasabb szinten viszont magába fogadja a világ sokszínűségét, és hideg racionalitás helyett elfogadó szeretettel végzi feladatát: a közvetítést.

Rák: Ebben a jegyben az anyához való viszony erősödik fel, és akár abnormálissá is válhat. A szülött anyakomplexusban szenved, és az anyja lesz a mércéje mindenben - akármilyen érzelmekkel viszonyul hozzá. Minden az anyából indul ki, és oda tér vissza. Nem tud szabadulni ebből a kötelékből, érzéseit, gondolatait és cselekedeteit az anyjához méri. Egész életét végigkíséri a küzdelem, amit azért vív, hogy valamilyen csatornát nyisson meg az anyja felé. Ebből a lelki beállítottságból fakad az is, hogy nehezen nő fel, igazából örök gyerek marad. A gyermeki állapot kiszolgáltatottságának és védettségének megélésére törekszik párkapcsolatában is, és amennyiben ez nem valósul meg, a fizikai gyengeség, a betegség lesz az eszköze az érzelmi zsarolásban. Nőként szüntelenül elégedetlen magával, mivel a női szerepet nem tudta megtanulni az anyjától. Nem mer felelősséget vállalni saját nőiségéért, gyakran menekül a feleség- és anyaszerep elől is. Férfiként hamis, torz elvárásai vannak a nőkkel szemben, folyton elégedetlen velük, és nem értékeli, amit kap tőlük. Az átminősítés útja: A legalacsonyabb szinten jelentkezik a mardosó anyakomplexus, illetve a betegségbe való menekülés. Középső szintre emelkedve rádöbben a szü-lött, hogy magányos, és annak is fogja érezni magát, amíg mindenkiben az anyját keresi. Legfelső szinten férfiként közelebb kerül a nőkhöz, nőként pedig megéli a benne lévő asszonyiságot: felnő a feladathoz, és nem várja, hogy dédelgessék. Ekkor végre el lehet vágni a lelki köldökzsinórt.

Oroszlán: Ebben a jegyben a Fekete Hold Lilith a gondoskodáson keresztüli uralkodást akarja megvalósítani. Nőként látszólag a végletekig gondoskodó, ugyanakkor fenséges jelenség, nyájas, nagylelkű, színpadias fellépéssel. Azért törődik másokkal, hogy alávessen másokat saját akaratának. Előszeretettel gondoskodik betegekről; főleg társát és apját ápolja szívesen - gyakran elősegítve végzetük beteljesülését. Férfiként domináns, gondoskodó anyával rendelkezik, az apja hamar kihullik a sorból. Felnőttként ő is női módra, önfeláldozóan gondoskodik. Az átminősítés útja: Legalacsonyabb szinten bekebelezően gondoskodik (nő), vagy teljesen aláveti magát (férfi). Eggyel magasabb szinten rádöbben, hogy elhullnak mellőle a férfiak (nő), illetve el-kezd áramlani benne az életerő, és rájön, hogy valamiért nem tud a nő nélkül élni (férfi). A legfelső szinten kialakul valamiféle kapcsolati egyensúly. A nő már nem akar birtokolni, csak akkor nyújt támaszt, ha a másik kéri. A férfi igyekszik a saját erejéből talpra állni, és nem ad életerőt a nőnek pusztán azért, hogy mellette maradjon.

Szűz: Ennek a Lilithnek bizarr hangzású jelmondata van: "Akkor is imádlak, ha megversz, sőt akkor imádlak igazán." A szenvedésből, a mellőzöttségből, az alárendeltségből nyeri az energiát, és gyakorlatilag csak addig marad egy kapcsolatban, amíg bántják, ameddig alattvaló maradhat. Általában kiprovokálja, hogy ártsanak neki, sőt kifejezetten élvezi a számára megalázó helyzeteket. Mazochista, aki tiszteletet és rajongást érez az őt megalázó hatalom iránt. Az átminősítés útja: a legalsó szinten nem tudatosodik benne, hogy ösztönösen az alávetettséget és a megaláztatásokat keresi. Középső szinten nagy nehezen ráébredhet az önkínzásra, bár mivel előnyben részesíti a negatív dolgokat, nemigen hajlandó beismerni. Lassanként tisztába kell jönnie a saját értékeivel. Legfelső szinten megtanulhatja becsülni azt a kapcsolatot, ahol emberként tisztelik.

Mérleg: Bizonyos értelemben ez a Fekete Hold az előző ellentéte: az önkényeztető. Hajtóereje egy erős, tudattalan nárcizmus. Mindenáron kellemes közérzetet akar teremteni magának, és nem marad meg sokáig olyan közegben, ami nem kényeztető. Férfiként kedveli az idősebb, gondoskodó nőket, de nincs benne gyötrő anyakomplexus - egyszerűen csak szereti, ha kiszolgálják, ha folyton a kedvében járnak. Ha megszűnik a mennyei állapot, hajlamos továbbállni, vagy legalábbis valamilyen örömforrást keresni magának, amit párjával nem feltétlenül oszt meg. Nőként sokat ad a külsejére és a wellness-szolgáltatásokra. Ügyesen megszervezi, hogy a nyomasztó feladatokat mások végezzék el helyette. Az átminősítés útja: A nárcisztikus, kéjenc viselkedésből nehezen emelkedik fel a középső szintre, legfeljebb a külvilág visz-szajelzéseinek segítségével. Mások ébresztik rá, hogy önző, gondatlan és érzéketlen. Legfelső szinten megtanulja megosztani az örömét másokkal, és legalább annyira tud örülni a társa vagy gyereke boldogságának, mint a sajátjának.

Skorpió: A halálvágyig terjedő manipulációs és birtoklási késztetés jellemzi a Lilithet ebben a jegyben. Mindent ellenőrzés alatt tart. Amivel kapcsolatba kerül, az többé nem menekül, manipulációjának áldozatává válik. Udvartartása nem azért van mellette, mert csodálja, hanem mert kisugárzásával mágikus bűvöletben tartja őket, egyfajta mélységes függőségben, akár élve, akár holtan. Szó szerint skalpokat gyűjt ("A fejét akarom!"). Amint a megszerzett valakit, újabb préda után néz - ugyanakkor nem engedi, hogy korábbi áldozatai elmeneküljenek ("Ha velem nem boldog, mással se legyen az!"). A két nem közel egyformán éli meg, de nőknél karakteresebben jön elő. Szélsőséges formában ön- és közveszélyes. A szexualitást is birtoklási eszközként alkalmazza, még a perverziótól sem retten vissza, hogy a másikat teljesen ki-szolgáltatottá tegye. Az átminősítés útja: gátlástalanul magához vonz, megtart és elpusztít mindenkit, amíg eggyel magasabb szinten nem szembesül pusztító erejének következményeivel; áldozatainak lelki kiüresedésével. A rádöbbenés fájdalmát elzárkózás követi, ahonnan egy fejlettebb szintre jutva úgy alakulhat át, hogy gyógyításra, újrateremtésre tudja használni mágikus erejét, tiszteletben tartva mások magánszféráját és életerejét.

Nyilas: Ő az úgynevezett kaméleon típusú ember. Úgy egyezteti össze magában a valóság számtalan arculatát, hogy mindenki felé, sőt minden helyzetben mást mutasson. Ezt ráadásul teljesen természetesnek tartja. Mindenki elvárásának, szájízének meg akar felelni, ezért sokszor nem mondja ki, amit gondol, hanem szerepeket játszik és manipulál. Ő nemcsak kétszínű, hanem sokkal többszínű. Akármelyik nem képviselője, született köpönyegforgató, és szerelmi kalandjait is ilyen módon éli meg. Gyermekének áligazságokat ad át, és beleneveli a kettős világlátás tudományát. Az átminősítés útja: A legalantasabb szinten gátlástalanul hazudozik, forgatja vakító, szemfényvesztő köpönyegét, és mindent megtesz saját kényelme, illetve a látszat megőrzése érdekében. Nehezen jut fel a középső szintre, mivel remekül érzi magát ebben a csalfa világban. Könyörtelen leleplezésekre van szükség ahhoz, hogy magába szálljon. A legfelső szinten aztán az igazság bajnokává válhat, akinek az őszinteség a legbecsesebb kincse.

Bak: Ő a tipikus önsorsrontó. Azt vallja, az élet egy sötét erdő, ezeregy veszéllyel teli, de örömök nélküli. Semminek sem tud örülni; nem tudja, hogy kell valamit önfeledten élvezni. Áldozatnak tartja magát, úgy véli, neki mostohább sorsa van, mint másoknak. Ítélkezik a külvilág felett, és ő maga is bűnbakokat keres, akiket gyakran meg is büntet. Úgy nyeri az energiát, hogy a környezetétől is megvonja az örömöt, a boldogságot. Hamar felnőtté válik, mert gyermekkorát szinte elveszik, és már nagyon korán terheket, felelősséget raknak a vállára. Másoknak is segít a terheket cipelni, ám előbb-utóbb benyújtja a számlát. Akár férfi, akár nő, házastársát szinte az ellenségének látja, aki csak őt akarja letiporni és kihasználni. Szülőként félelmekkel és túl nagy elvárásokkal pakolja meg gyermekét. Az átminősítés útja: A legalsó szinten kritikája megsemmisítő, retteg és rettegésben tart; bűnbakkereséssel és fenyegetéssel szívja el mások energiáját. Középső szinten nagy nehezen beláthatja saját negativitását, és rájöhet, hogy hitet és bizalmat kell teremtenie. Legfelső szinten megtanulja helyesen, józanul felismerni és felelősen kezelni a valódi veszélyeket.

Vízöntő: Ennek a Fekete Holdnak jégpáncél nőtt a szíve köré. Előző életeiben megjárta a poklok poklát, és ezért fagytak meg az érzelmei. Védekezésül mindenesetre távolságot teremtett. Kisugárzása elijesztő, tiszteletet parancsoló, vagy akár fennhéjázó, cinikus is lehet. A közelségében mindenki ösztönösen viselkedni kezd, meg akar neki felelni, ám bensőségesebb kapcsolatba nem mernek vele kerülni. Legbelül nagyon magányos, hiszen már élete korai szakaszában magára hagyták, és csak magára számíthatott. Nincsenek illúziói. Akármelyik nemről is legyen szó, legbelső lényéhez nem engedi közel a partnerét, és igazi valója gyermeke számára is elérhetetlen. Az átminősítés útja: A legalsó szinten jellemző teljes elzárkózás és ridegség miatt csak addig marad egy kapcsolatban, amíg kitartóan olvasztgatják. A középső szinten rádöbben a magányára, és arra a belső igényére, hogy tudását, tapasztalatát másokkal is megossza. A legfejlettebb szinten ő lehet a nagy segítő, aki bölcsen átlát mindent, ám közben nem akaszkodik rá senkire, és nem is játssza az elérhetetlent.

Halak: Ez a Lilith elvarázsolt lélekké teszi a szülöttet, aki nem is teljesen létezik a testében, a földi-anyagi világban. Afféle játszi ködben él, és mindent beburkol a saját illúziójába. Egyedi szabályrendszer szerint él, amely mintha nem is evilági lenne. Ha valami nagyon józan, valós dolog felébreszti, nem tanul a hibáiból, hanem utólag képzeletbeli színekkel fest át mindent. Tisztánlátás híján nem is nagyon fejlődik, ezért mindig ugyanazokat a vétségeket követi el. Mindkét nemre igaz, hogy a párja valós igényeire nem tud ráhangolódni, ugyanis jól elvan a saját álomvilágában. Szülőként túl naiv, közömbös és idealista, ezért nem tudja felkészíteni a gyermekét a megpróbáltatásokra. Az átminősítés útja: A legalacsonyabb szinten nem látja a problémákat, vagy megkerüli őket valamilyen ideológiával. Ezért nem is keres megoldásokat, inkább csak felülemelkedik a gondokon. Középső szinten sem könnyű meggyőzni arról, hogy valami hibázik a felfogásában, de talán már elgondolkodik néha, amikor valami nagy baklövést követ el. A legmagasabb fejlettségi szinten őszintén és józanul szembenéz magával, majd megtanulja a benne lévő kipróbált ősbizalmat megélni és képviselni.


Ha többre kíváncsi a Fekete Holddal kapcsolatban, keresse Birtalan Eszter: Lilith, istennő vagy démon? című könyvét (Tuan Kiadó, 2009)!